Logo Utrecht University

Utrecht Theoretical Linguistics

Events

19 April 2018
15:30 - 17:00
Drift 21, Sweelinckzaal

UiL-OTS Colloquium: Jeff Lidz

Jeffrey Lidz will give a talk for the UiL-OTS Colloquium on 19 April 2018.

Title: t.b.a.